Právne oznámenie

Politika súkromia

Ďakujeme za doterajšiu dôveru, ktorú prejavujete voči našim Servisom. Ku dni 25.mája 2018 vstupuje v platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnosti prietoku týchto údajov a tiež o zrušení nariadenia 95/46/ES (bežne nazývané „GDPR”). GDPR bude platiť v rovnakom rozsahu vo všetkých štátoch Európskej Únie, tedy taktiež v Poľsku a uvádza viaceré zmeny zásad upravujúcich spracúvanie osobných údajov, ktoré budú ovplyvňovať viaceré oblastí spoločenského života, s toho využívanie internetových služieb, ako sú okrem iného služby Servisov www.doradcasmaku.pl, www.sklep.prymat.pl, www.prymatgastroline.pl, www.tonaturalne.pl. ( dále jen „Servis”).

V prípade zavedenia zmien do tejto politiky súkromia prijmeme opatrenie aby sme Vám oznámili tuto skutočnosť, tzn. dáme v Servise inzerát a uvedieme v ňom zmenenú politiku súkromia. Pozývame Vás k systematickému zoznamovaní sa s našou politikou súkromia.

Správcom, tedy subjektom rozhodujúcim o tom, ako sa budú využívať Vaše osobné údaje, je PRYMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, zapísaná pod číslom KRS 0000059133 do registra podnikatelov Celoštátneho súdneho registra vedeného u Obvodného súdu v Gliwiciach, X.obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra, s číslom DIČ 6332014478, IČO 276681517 doručovacia adresa: ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków, číslo telefónu: 012 252 88 21 a číslo faxu: 012 252 88 43 (ďalej len „Prymat” alebo „My”). Môžete nás taktiež kontaktovať na emailovej adrese: GDPR@prymat.pl

Čo to sú osobné údaje?

osobné údaje sú, podľa GDPR, informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. V prípade využívania našich servisov sú takými údajmi napr. emailová adresa s menom a priezviskom, IP adresa alebo Vaše údaje na účte služby ponúkanej spoločnosťou Prymat. Osobné údaje sa môžu zapísať v cookies súboroch alebo podobných technológiách inštalovaných na našich stránkach a zariadeniach nami alebo inými subjektami s ktorými spolupracujeme hlavne v marketingovom odbore, a také tretími subjekty ako je napr. Facebook, Google. Taktiež využívame analytické programové vybavenie tretích subjektov (napr. Google Analytics), ktoré uvádza v konečnom zariadení kódy umožňujúce zberanie osobných údajov.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, je však nezbytné pre uzatvorenie predajných zmlúv a zmluvy o poskytovaní elektronických služieb. Vaše osobné údaje dostávame od Vás počas registrácie účtu, a tiež v priebehu Vašej aktivity v našom servise.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje ?

Spracúvame Vaše osobné údaje, keďže je to nutné pre realizáciu zmluvy uzatvorenej s Vami, z toho pre:
• zriadenie a riadenie Vášho účtu a uzatváranie obchodov;
• expedíciu výrobkov, ktoré ste objednali;
• vybavovanie reklamácií a vrátení;
• vybavovanie otázok a hlásení, ktoré nám posielate (napr. prostredníctvom kontaktného formulára);
• riadenie bezpečnosti obchodov,
• zabezpečenie najlepšej obsluhy klienta

Taktiež spracúvame Vaše osobné údaje s nižšie uvedeným cieľom, na základe právne odôvodneného záujmu Prymat, ktorým je:
• monitorovanie Vašej aktivity na našich stránkach
• prispôsobenie obsahu podľa Vašich preferencií, na základe predtým prehliadaného obsahu stránky, alebo hlavne výrobkov/predpisov/služieb, o ktoré máte záujem,
• vykonávanie marketingových aktivít, aby u Vás vzbudiť záujem o vlastné služby nášho servisu, a ponúknuť Vám vydavateľské novinky,
• zabezpečenie platobných služieb,
• vymáhanie pohľadávok; vedenie súdnych, arbitrážnych a mediačných konaní,
• zabezpečenie riadneho dodržiavania predpisov daňového zákona a predpisov o účtovníctve,
• predchádzanie porušovaní autorských práv (napr. vodoznak obsahujúci Vaše údaje),
• zaistenie bezpečnosti realizácie obchodov, z toho predchádzanie páchania trestných činov,
• vykonávanie štatistických analýz,
• uchovávanie údajov pre archivačný účel, a zabezpečenie zúčtovateľnosti (vykázanie splnenia povinností vyplývajúcich zo zákona),
• organizácia súťaží, propagačných akcií, budovanie lojalitných a partnerských programov

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nám umožní spracúvať Vaše osobné údaje za účelom:
• odosielania obchodných informácií
• posielania Vám informácií v podobe newslettera

Udelený spoločnosti Prymat súhlas so spracovaním osobných údajov môžete vziať späť v ľubovoľnom momente tak jednoducho ako ste ho vyjadrili, taktiež môžete kontaktovať Prymat prostredníctvom ľubovoľných komunikačných prostriedkov. Prymat bude spracúvať Vaše údaje až do doby zrušenia súhlasu.

Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?

Žiadame, aby ste uviedli svoje osobné údaje, aby sme mohli uzatvoriť a realizovať zmluvu uzatvorenú s Vami, a tým umožniť nám:
• priamy kontakt s Vami,
• obsluhu Vašeho užívateľského účtu
• informovanie Vás o priebehu realizácie objednávky,
• informovanie Vás o expedícii objednávky,
• informovanie Vás o priebehu reklamačného konania, obsluhy vrátení,
• informovanie Vás o výrobkoch, o ktoré môžete mať záujem
Za týmto účelom budeme potrebovať Váš email, adresu bydliska, a číslo telefónu. Ak ste náš Partner alebo účastník propagačných akcií a súťaží – budeme tiež potrebovať doplnkové údaje žiadané z dôvodu daňových predpisov.

Vaše osobné údaje sa tiež môžu spracúvať automatizovaným spôsobom (z toho formou profilovania), avšak toto nebude pre Vás pôsobiť žiadne právne následky alebo podobne podstatne ovplyvňovať Vaše postavenie. Profilovanie osobných údajov spoločnosti Prymat spočíva v spracovaní týchto údajov (taktiež automatizovaným spôsobom), ich využívaní na hodnotenie niektorých informácií o Vás, osobitne k analýze alebo prognóze osobných preferencií a záujmov.

Cookies

Na našich internetových stránkach a v aplikáciach používame technológie, ako sú cookie súbory, local storage a podobné slúžiace zbieraní a spracúvaní osobných údajov a prevádzkových údajov za účelom personalizácie poskytovaných textov a reklám a analyzování pohybu na našich stránkach. Takto túto technológiu využívajú tiež naši Dôverní Partneri, ktorí taktiež chcú poskytovať reklamy co najlepšie prispôsobené Vašim preferenciám. Cookies sú informačné údaje zapisované v súboroch a uchovávané na Vašom konečnom zariadení (tj. Váš počítač, tablet, telefón a pod.), ktoré prehliadačka posiela do servera vždy pri vstupe na stránku z tohto zariadenia, kedy navštevujete naše stránky. Informujeme Vás, že v ľubovoľnom momente môžete zmeniť nastavenia prehliadačky, aby sa obmedzilo alebo vyplo fungovanie cookies súborov a pod., a odstrániť tieto súbory z Vášho zariadenia. Ohľadom cookies súborov odporúčame zoznámiť sa s Politikou cookies dostupnou na stránke nášho Servisu.

Spoločenské portále

Prymat spracúva osobné údaje návštevníkov profilu vedeného v spoločenskom internetovom systéme Facebook. Tieto údaje sa spracúvajú výhradne v súvislosti s vedením profilu, z toho za účelom informovania o aktivite, propagovaní servisu, a tiež poskytovaní odpovedí na krátke otázky kladené prostredníctvom komunikátora Facebook. Právnym základom spracovania osobných údajov spoločnosťou Prymat je preto jej oprávnený záujem, spočívajúci v propagovaní vlastnej značky a nutnosť spracúvania pre splnenie záväzku v rozsahu, v akom sa otázky kladené prostredníctvom messengera Facebook týkajú reklamácií.

Vaše oprávnenia voči Prymat v odbore spracúvaných údajov.

Prymat zaručuje splnení všetkých Vašich práv vyplývajúcich z všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), tj.

• právo prístupu ku svojim osobným údajom, tedy právo získať potvrdenie či spracúvame údaje a informáciu ohľadom ich spracúvania,
• právo opraviť a odstrániť svoje údaje – ak sú Vaše údaje nesprávne alebo nekompletné alebo zrušíte svoj súhlas s ich spracúvaním,
• právo obmedziť spracúvanie svojich údajov – na dobu vysvetlenia, opravy, podania odporu – neodstránime Vaše údaje, a len obmedzíme ich spracúvanie,
• právo ich prevodu, tedy obdržanie nám doručených osobných údajov a ich poskytnutie inému správcovi,
• nepodliehanie automatizovanému rozhodovaniu, z toho profilovaniu,
• právo podať odpor voči spracúvaní Vašich osobných údajov.
• právo podať sťažnosť do orgánu dozoru v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov – Predsedovi úradu ochrany osobných údajov,

Môžete v ľubovoľnom momente podať odpor voči spracúvaniu svojich údajov pre priame marketingové účely, z toho profilovanie, ak sa spracúvanie koná v spojení s oprávneným záujmom správcu. Môžete taktiež v ľubovoľnom momente podať odpor, z príčin súvisiacich s Vaším zvláštnym postavením voči spracúvaniu svojich údajov pre priame marketingové účely, z toho profilovanie, ak sa spracúvanie koná v spojení s oprávneným záujmom správcu

Poskytovanie Vašich osobných údajov

Zvlášť sa staráme o bezpečnosť Vašich osobných údajov, a prijímame vhodné opatrenia, aby Vaše údaje boli bezpečné. Napriek tomu však pre Vaše pohodlie využívame viaceré moderné a funkčné technické riešenia, ktoré Vám umožňujú pohodlný nákup, a nám správnu obsluhu klienta. Z toho časť Vašich osobných údajov poskytujeme platobným subjektom, subjektom podporujúcim poštové, kuriérske, logistické služby, auditné a konsultingové služby, marketingové akcie, a tiež verejným orgánom, ktoré sa zaoberajú stíhaním zneužití a priestupkov, a finančnou kontrolou.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najdlhšie pokiaľ sú potrebné pre správnu akosť obsluhy a závislo od režimu a účelu ich získania ich uchovávame:

1. Uzatvorenie zmluvy – po dobu jej trvania a po jej ukončení pre:
• vymáhanie nárokov súvisiacich s realizovanou zmluvou
• realizáciu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, z toho hlavne daňových a účtovných,
• predchádzanie zneužitím alebo trestným činom,
• štatistický a archivačný účel,
2. Marketingová činnosť – po dobu trvania zmluvy, poskytovanie zvláštneho súhlasu so spracovaním týchto údajov – do doby ukončenia činnosti súvisiacej s obsluhou transakcie, podania Vami odporu voči tomuto spracúvaniu alebo zrušení súhlasu.
3. Predajná a propagačná činnosť – napr. súťaže, propagačné akcie – po dobu trvania a zúčtovania týchto akcií.
4. Operačná činnosť – do doby premlčania povinností Prymat uložených Nariadením GDPR a príslušnými národnými predpismi, za účelom vykázania riadnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Bezpečnosť osobných údajov

Chceme Vás ubezpečiť, že budeme konať s patričnou opatrnosťou voliac a používajúc adekvátne ku ohrozením a druhu údajov technické a organizačné prostriedky za účelom riadneho zabezpečenia spracúvaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, skreslením, zničením alebo odstránením.

Prymat priebežne vykonáva analýzu rizika aby sa zabezpečilo, že osobné údaje spracúva bezpečným spôsobom, zabezpečujúcim predovšetkým, že prístup k údajom majú výhradne oprávnené osoby a len v rozsahu, v akom je to nezbytné z dôvodu ich úloh. Prymat sa stara o to, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli registrované a vykonávané len oprávnenými pracovníkmi a spolupracovníkmi.
Prymat prijíma všetky nezbytné opatrenia, aby taktiež jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty poskytovali záruku používania vhodných bezpečnostných prostriedkov v každom prípade, kedy spracúvajú osobné údaje pre Prymat.

Zástupca pre ochranu osobných údajov.

Prymat ako Správca údajov stanovil Zástupcu pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom e-mail GDPR@prymat.pl pri každej záležitosti týkajúcej sa spracovania osobných údajov.
Tato Politika Súkromia platí odo dňa 25.mája 2018.

Informačná povinnosť

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnosti prietoku týchto údajov a tiež o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EU L 119, s. 1) – ďalej „GDPR − informujeme, že
1. Správcom osobných údajov je: Prymat sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój ďalej len „Správca”
2. Vo veciach spojených s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese: prymat@prymat.pl
3. Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom poskytnutia odpovedi na otázku.
4. Právnym základom spracúvania je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
5. Vaše osobné údaje, spracúvané za účelom uvedeným v bode 3, budú po poskytnutí odpovedi na položenú otázku odstránené/anonymizované, iba že druh odpovedi spôsobí, že správca bude mať právne odôvodnený záujem o ďalšie spracúvanie údajov po dobu nezbytnú pre zabezpečenie sa od nárokov alebo pre ich ochranu,
6. Odberateľmi Vašich osobných údajov sú IT poskytovatelia služieb spolupracujúci so Správcom v odbore fungovania a udržiavania stránky www.prymat.pl
7. Máte právo prístupu k obsahu svojich údajov, z toho k získaní ich kópií a právo ich opraviť, odstrániť, obmedziť spracúvanie, právo prevádzať údaje, právo podať odpor,
právo zrušiť súhlas s ich spracúvaním v ľubovoľnom momente bez ovplyvnenia zhodnosti s právom spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu vyjadreného pred jeho zrušením
7. Máte právo podať sťažnosť do Orgánu dozoru ak uznáte, že spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, porušuje predpisy GDPR;
8. Uvedenie Vami určitých osobných údajov je dobrovoľné, avšak nutné pre poskytnutie odpovedi na otázku odoslanú pomocou kontaktného formulára.