Kontakt

Thymos spol. s r.o.
Popradská 518
059 52 Veľká Lomnica
Slovensko
thymos@thymos.sk*
tel.: +420 549 420 006

www.prymatgroup.com